Nota Legal

Informació sobre el titular del lloc web

 

Denominació social: Centre Català de Solidaritat. Fundació Privada, en endavant CECAS

Adreça: Banys Nous, 16, 2on 1a

08002 Barcelona

Telèfon : 933 177 820

Correu electrònic: info@cecasfundacio.cat

Informació sobre el lloc web

 

L’utilització d’aquest lloc web és gratuïta

El web ofereix informació general sobre les activitats del CECAS i dels seu programes terapeutics. Així mateix el web podrà recollir altres informacions que es considerin interessants.

Aquest lloc web conté “links” a altres llocs webs, creats amb el criteri que són d’interès pels usuaris i usuàries. No obstant el CECAS no es fa responsable dels seus continguts en cas que siguin ofensius, erronis o de cap interès per l’usuari/a.

Propietat intel·lectual

Queda totalment prohibit distribuir, modificar o transmetre tant el contingut com el codi de les pàgines, excepte sota l’autorització expressa i per escrit del CECAS. L’usuari podrà lliurament, i per ús personal, copiar en el seu ordinador o bé obtenir una còpia impresa de les pàgines i pantalles a les que pot accedir. Queda especialment prohibida qualsevol còpia, reproducció, distribució i ús per qualsevol mitjà de les imatges, logotips o altres signes identificatius del CECAS.

 

Tots els drets estan reservats.

 

Protecció de dades personals

 

– El lloc Web conté una pàgina on hi ha un formulari a través del qual es demanen dades personals als usuaris/es. Aquesta pàgina es nomena contacte.

– Quan l’usuari/a incorpora les dades requerides pel formulari i les tramet, automàticament està acceptant de forma expressa i sense condicions de cap mena que les dades personals facilitades quedin incorporades a un fitxer automatitzat, creat pel CECAS, el qual té com a única finalitat la que expressament consti a la mateixa pàgina que conté el formulari, que no és més que poder-se posar en contacte amb l’usuari/ que fa una consulta o que vol rebre informació de les activitats que realitza el CECAS.

– En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades en el moment d’omplir el formulari i es presumirà que qui ha introduït les dades és el titular de les mateixes.

– El CECAS guardarà les dades personals obtingudes a través dels esmentats formularis o per qualsevol altre mitjà contingut en el lloc Web en total secret, garantint la seva confidencialitat, i adoptarà les mesures tècniques necessàries i adients per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal ús, robatori, tractament i accés no autoritzat. Així mateix, aquestes dades no seran cedides ni s’hi donarà accés en cap moment a entitats diferents del CECAS i a persones diferents de les expressament autoritzades pel CECAS per gestionar el fitxer que conté les dades.

– Els usuaris tenen dret d’accés, de rectificació, d’oposició i de cancel·lació de les seves dades que constin en el fitxer automatitzat del CECAS. L’exercici d’aquests drets s’haurà de realitzar mitjançant petició escrita adreçada al CECAS, bé per correu ordinari o bé per correu electrònic. El fitxer es troba en el sistema informàtic situat al c/ Banys Nous 16 de, de Barcelona.

 

Comunicació d’activitats de carácter ilícit i inadequat

En cas que l’usuari/a del lloc web tingui coneixement o consideri que existeixen continguts il·legals o inadequats en el lloc web del CECAS, o en qualsevol dels llocs webs que es poden accedir mitjançant aquest espai web, es prega ho comuniqui al CECAS per escrit o per correu electrònic.

Limitació de responsabilitats

 

El CECAS no es responsabilitza del bon funcionament del lloc web, dels possibles errors i de les actualitzacions dels seus continguts, de l’existència de virus o altres elements que poden causar danys  en els sistemes fitxers o documents dels usuaris/es. L’usuari/a que utilitza aquest lloc web ho fa de forma voluntària, informat/da  de la limitació de responsabilitats  del seu titular i pel seu compte i risc.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web. Per a qualsevol aclariment, informació, suggeriment, queixa, etc. poden utilitzar la bústia de suggeriments d’aquesta web