Volem generar espais per atendre, acompanyar i tractar educativa i terapèuticament persones amb problemes addictius, amb especial sensibilitat per aquelles que es troben en situacions de marginació o pocs recursos i que no se’n sortirien fàcilment, amb la màxima qualitat de mitjans humans, tècnics i econòmics, per ajudar-los a millorar la seva qualitat de vida, autonomia i benestar tenint en compte la seva realitat, potencialitats i capacitats.

La direcció de CECAS assumeix,  promou i impulsa la POLÍTICA DE QUALITAT, com una eina del sistema organitzatiu que té com a finalitats prioritàries:

  • Que totes les nostres actuacions estiguin orientades a millorar la qualitat de vida, autonomia, benestar i satisfacció de les persones usuàries.
  • Complir amb els requisits, legals i reglamentaris.

Aquestes finalitats es poden identificar amb els objectius de :

  • Donar el màxim servei als/a les nostres usuaris/àries, per tal de complir amb els requeriments establerts en cada acció, amb els nivells de qualitat i cost.
  • Identificar i analitzar el màxim número d’errors per a potenciar la seva prevenció.

Per aconseguir els objectius anteriors, hem de treballar els següents valors: afecte, solidaritat, responsabilitat social, lluita contra la marginalitat, compromís, motivació, entusiasme, esperança, paciència i tolerància. Hem d’estar atents a tota la informació que es derivi de la comunicació de les persones usuàries, proveïdors i comunitat implicada.

El Sistema de Qualitat, que es descriu en el Manual de Qualitat del CECAS té el suport total de la Direcció, que es responsabilitza d’assegurar que aquest funcioni correctament per tal de donar compliment als principis d’aquesta política de qualitat.

Per tal de verificar el seu compliment, la Direcció defineix uns objectius específics de qualitat. Mitjançant el seguiment periòdic i la seva revisió es vol aconseguir també que els objectius actuïn com a impuls per a motivar i aconseguir la millora contínua de la qualitat dels nostres serveis.

Com a  màxim responsable de l’organització i desenvolupament de les activitats relacionades amb la Qualitat, la Direcció delega en el Gestor de Qualitat les funcions de gestionar i supervisar la definició i implementació del Sistema de Qualitat. Motiu pel qual es compromet a proporcionar els mitjans tècnics i humans que es precisin per tal de desenvolupar el treball delegat.

Aquesta Política de Qualitat serà revisada periòdicament.

A Barcelona, a març de 2022

Ramon Tous i Quintana
Vicepresident del Centre Català de Solidaritat