El programa terapèutic-educatiu del CECAS, per a la rehabilitació i la reinserció de persones amb drogodependència, té com a finalitat el desenvolupament i el creixement de la persona, perquè assoleixi la seva autonomia i plenitud personal, després d’haver passat per la dependència de les drogues.

El CECAS considera la drogodependència com un problema en el qual conflueixen múltiples causes, individuals, familiars i socials. Considera l’individu el principal responsable de la seva recuperació, però té en compte el seu entorn familiar i social.

A partir d’un enfocament bio-psico-social, que emmarca la nostra tasca, s’estructuren els models d’intervenció que es consideren més adients per al tractament de cada cas.

La drogodependència és causa de molts conflictes, però també n’és la conseqüència: bàsicament és el resultat de dificultats en el procés de maduració personal. Per aquest motiu, el nostre model d’intervenció considera la persona globalment, per afavorir el seu creixement personal fins arribar a la plena autonomia sense drogues.

El CECAS ha escollit un model sòcio-sanitari de tractament, ja que pretenem no solament deshabituar la persona de la droga, sinó també acompanyar-la en el seu procés de canvi fins a assolir una vida autònoma i responsable.

Aquest procés de rehabilitació variarà segons les possibilitats de cada persona i de cada grup familiar; per tant, el pla d’intervenció tindrà en compte la persona i també la seva família i el seu entorn. El procés terapèutic no és individual, sinó que ha d’afectar tot l’entorn marcat pel problema de la drogodependència.

A més, si tenim en compte la marginació dels drogaadictes i les exigències de la societat en què han d’inserir-se, el programa terapèutic haurà d’oferir un suport psico-terapèutic gradual i progressiu, per acompanyar el procés evolutiu del drogodependent, des de la demanda inicial fins a la reinserció.