Al CECAS s’ha creat un Espai de Reflexió Ètica en Serveis Socials (ERESS).

Per explicar-t’ho ens ubiquem a l’any 2013 quan arrel de la preparació de la Jornada de CECAS, que es va celebrar el 20 de novembre, es va decidir que el tema central seria l’ètica i es va concretar amb la conferència a càrrec de l’Ester Busquets “L’Ètica en la nostra tasca diària”. Arrel d’aquesta conferència es va començar a pensar amb la possibilitat de crear un ERESS a la Fundació, que estigués format per professionals i voluntaris, amb l’objectiu d’assessorar en temes ètics i promoure’n els valors.

Després de contactes amb diferents voluntaris i professionals de l’entitat es va formar un equip de 12 persones que el mes de febrer del 2014 van iniciar un curs de formació.

El 7 de maig de 2014 es constitueix l’ERESS-CECAS.

Un dels primers objectius fou l’elaboració i aprovació del Reglament de Règim Intern on hi queda reflectit la naturalesa i funcions, entre altres, de l’ERESS.

En el primer article queda explicitada la definició de l’ERESS: “L’Espai de Reflexió Ètica en Serveis d’Intervenció Social (ERESS) CECAS és un òrgan de caràcter consultiu i interdisciplinari, creat per a l’anàlisi i assessorament de qüestions de caràcter ètic en l’àmbit de l’atenció a les persones amb drogodependència, amb la finalitat de contribuir a la millora de la seva atenció, a través de la promoció dels valors ètics.”

I en l’article quatre les seves funcions:
a) Assessorar davant casos o situacions que generin conflicte ètic entre les persones que participen en els diferents serveis del CECAS: professionals, voluntaris, persones ateses i/o familiars/persones significatives.
b) Promoure la sensibilització en valors ètics a l’entitat.
c) Potenciar la formació ètica a l’entitat
d) Fomentar i difondre bones pràctiques professionals i organitzatives mitjançant l’elaboració de protocols, criteris i recomanacions.

En aquest article es fa referència a “conflicte ètic” com a desencadenant d’un assessorament. El conflicte ètic apareix quan les decisions pràctiques sobre el com hem d’actuar entren en conflicte amb les creences personals, institucionals o professionals.

Tanmateix en aquest mateix article també queden explicitades aquelles situacions que no seran competència de l’ERESS:
a) Adoptar decisions de caràcter vinculant.
b) Reemplaçar la decisió dels professionals o la responsabilitat de qui hagués sol•licitat el seu assessorament.
c) Peritar denúncies i reclamacions presentades contra algun/s membre/s de l’entitat.
d) Emetre informe en els supòsits que la persona interessada hagués presentat per escrit queixa, denúncia o reclamació judicial o administrativa.
e) Realitzar judicis personalitzats sobre l’ètica o les conductes dels professionals i usuaris.
f) Proposar la imposició de sancions.

Els membres que integren l’ERESS són:
President: Ramon Tous
Vicepresident: Ferran Solé
Secretari: Joan Ramon Farré
Vocals: Fede Rodríguez, Marta Escolà, Cristina Gonzalvo, Cisco Coll, Laia García i Guillem Muñoz

I per facilitar aquesta comunicació s’ha elaborat un formulari de sol•licitud d’assessorament ètic que podeu sol·licitar presencialment al CECAS o a través del mail info@cecasfundacio.cat

Ens plau posar a disposició aquest nou instrument de la Fundació a través del qual poder canalitzar aquelles situacions que puguin ser motiu d’assessorament ètic i promoure els valors ètics a l’entitat.